Όροι Χρήσης

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία της ανάθεσης του πακέτου συνδρομής και στην αρχική εγγραφή σας στην υπηρεσία, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «το Συμφωνητικό»), οι οποίοι διέπουν τη χρήση από εσάς, τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη / Συνδρομητή, της on line υπηρεσίας “e-timologia ” (εφεξής «η Υπηρεσία»), όπως αυτή παρέχεται από την εταιρία “Topsoft” προς τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες / Συνδρομητές, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.e-timologia.gr Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: χρήση των πακέτων λογισμικού της υπηρεσίας Topsoft καθώς και τη διακίνηση δεδομένων. Εάν συνάπτετε το παρόν Συμφωνητικό ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος/ η γενικά ή ειδικά να δεσμεύσετε το νομικό πρόσωπο με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο όρος «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» ή «Συνδρομητής» αναφέρεται στο νομικό πρόσωπο αυτό. Εάν δεν έχετε την πιο πάνω εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

1. Ορισμοί

 • Ημερομηνία Ενεργοποίησης (Εγγραφής) ονομάζεται η ημερομηνία κατά την οποία ο Συνδρομητής ολοκληρώνει τη διαδικασία της παραγγελίας και αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία.
 • Εταιρία ή Συνδρομητής είναι το νομικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα φυλάσσονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους Χειριστές της εταιρίας μέσω της Υπηρεσίας.
 • Χειριστές είναι τα φυσικά πρόσωπα (υπάλληλος, αντιπρόσωπος, σύμβουλος) που έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία μέσω των κωδικών ασφαλείας τους (‘user names’ και ‘passwords’) που η εταιρία έχει αποκτήσει από τη Topsoft.
 • Διάρκεια συνδρομής και ανανέωση Συνδρομής: είναι οι έννοιες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού.
 • Στοιχεία του συνδρομητή είναι τα δεδομένα και άλλα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν καταχωρηθεί, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, προς επεξεργασία στη βάση δεδομένων του Συνδρομητή.
 • ‘demo’ είναι το πακέτο συνδρομής που είναι δωρεάν.

2. Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, η Topsoft παραχωρεί στον Συνδρομητή ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη υποκείμενο σε υπο-παραχώρηση δικαίωμα χρήσης για την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά από το Συνδρομητή. Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή υπόκεινται και στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 • Ο Συνδρομητής θα παραλάβει έναν κωδικό ενεργοποίησης συνδρομής για κάθε συνδρομή που δημιουργεί και θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία μόνο εφόσον έχει εγκαταστήσει ορθά την εφαρμογή που θα του παρέχεται από την Topsoft. στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
 • Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης ανήκει αποκλειστικά στο Συνδρομητή, με την έννοια ότι η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την άδεια του Συνδρομητή απαγορεύεται.
 • Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του κωδικού ενεργοποίησης που του παραχωρείται και είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες που γίνονται με χρήση του κωδικού του. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να αλλάξει κάνει αναβάθμιση στον Η/Υ του ή θελήσει να τον αλλάξει, συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως την topsoft για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του ή σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν πρόβλημα ασφάλειας.

3. Διάρκεια Συνδρομής

Το παρόν Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την Ημερομηνία Ισχύος του (ημερομηνία Ενεργοποίησης – Εγγραφής). Η αρχική διάρκεια του Συμφωνητικού θα είναι ο αριθμός των μηνών που θα οριστούν με την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας της συνδρομής (εφεξής η ‘Διάρκεια της Συνδρομής’). Εάν η Υπηρεσία χρησιμοποιείται ως Δωρεάν Δοκιμή, η πρόσβαση στην Υπηρεσία εξαρτάται αποκλειστικά από τη topsoft Λίγο πριν τη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής ή της Διάρκειας Ανανέωσης, ο Συνδρομητής θα πρέπει να ανανεώσει την συνδρομή του. Σε περίπτωση που η ανανεωμένη συνδρομή δεν εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, το παρόν Συμφωνητικό θα λυθεί και η δυνατότητα πρόσβασης του Συνδρομητή στην Υπηρεσία θα διακοπεί αυτομάτως και χωρίς υποχρέωση ειδικής προειδοποίησης. Η topsoft αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα το Συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία. Η συνδρομή δεν απενεργοποιείται παρά μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος ο συνδρομητής μέσα από τον λογαριασμό του.

4. Εξόφληση

Προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες της συνδρομής ‘ e-timologia ‘, θα πρέπει να εξοφληθεί η συνολική αξία της πριν την ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε μέσω χρέωσης σε πιστωτική κάρτα είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται άμεσα ανεξαρτήτως τρόπου εξόφλησης, με την εγγραφή σε αυτήν. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, αποστέλλεται προειδοποιητικό μήνυμα μέσω email στο συνδρομητή και το πακέτο χρήσης μετατρέπεται αυτόματα μη προσβάσιμο.

5. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνον για νόμιμη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Όσον αφορά το θέμα αυτό, μεταξύ του Συνδρομητή και της Topsoft, η topsoft δηλώνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων του Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ρητά, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η topsoft έχει αποκλειστικό δικαίωμα πάνω σε όλα τα οικονομικά και λοιπά οφέλη που απορρέουν από την Υπηρεσία αυτή, την τεχνολογία και το λογισμικό που αποτελούν την Υπηρεσία, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην Υπηρεσία, εκτός από τα Στοιχεία του Συνδρομητή που καταχωρούνται και/ ή τηρούνται μέσω της Υπηρεσίας, καθώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα που συγκεντρωτικά χαρακτηρίζονται ως Τεχνολογία topsoft, σε κάθε δε περίπτωση ο Συνδρομητής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από όλα τα πιο πάνω δικαιώματα. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον Η/Υ του, καθώς και η χρήση της Υπηρεσίας δεν σημαίνει μεταβίβαση στο Συνδρομητή της ιδιοκτησίας της Τεχνολογίας topsoft ή των εμπορικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν από αυτήν και ότι ο Συνδρομητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα σχετικό με την τεχνολογία αυτή εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό και, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

7. Περιορισμοί

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι δεν έχει το δικαίωμα:

  • Να παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση της Υπηρεσίας προς οποιονδήποτε τρίτο
  • Να επιτρέψει σε θυγατρική, μητρική, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενη εταιρία ή σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό να επωφεληθεί από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, είτε άμεσα είτε με οποιονδήποτε έμμεσο τρόπο
  • Να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή
  • Να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση την Υπηρεσία στο σύνολο της ή σε κάποιο τμήμα της
  • Να αντιγράψει ή να δημιουργήσει αντίγραφα και να διαγράψει εμπορικά σήματα της Topsoft ή της υπηρεσίας e-timologia
  • Να αναπτύξει ανταγωνιστικό προϊόν ως προς την Υπηρεσία που να ενσωματώνει γραφικά, δυνατότητες ή λειτουργίες της Υπηρεσίας. Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται στο παρόν Συμφωνητικό παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα Topsoft. Η Topsoft διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους περιοδικά, μετά από σχετική γραπτή ενημέρωση, προκειμένου να επαληθεύσει την συμμόρφωση του Συνδρομητή προς τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

 

8. Εγγύηση

Η topsoft δηλώνει και εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και ότι η Υπηρεσία θα συμβαδίζει με την ηλεκτρονική (‘online’) περιγραφή της και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της. Η Topsoft, οι συνεργάτες της και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν προσφέρει ενέργειες αποκατάστασης (διορθωτικές ενέργειες) ούτε αποκτά νομική ευθύνη απέναντι στο Συνδρομητή που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία και τα σχετικά στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Η topsoft δεν εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει κανένα λογικό ή τεχνικό σφάλμα ή είναι απαλλαγμένο από άλλα προβλήματα ή ότι θα καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Συνδρομητή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, η topsoft αποποιείται κάθε ευθύνης που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις και όρους – ρητούς ή που συνεπάγονται, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των προϊόντων λογισμικού της topsoft σχετίζονται μαζί της μόνο με την ιδιότητα του μεταπωλητή ή του συμβούλου και δεν είναι θυγατρικές εταιρίες, εκπρόσωποι ή υπάλληλοι της.

9. Όρια ευθύνης

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της topsoft απέναντι στο Συνδρομητή δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής που έχει καταβληθεί στη topsoft για τη χρήση της Υπηρεσίας κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο χρήσης (σε περίπτωση προ-πληρωμής έτους) ή του τρέχοντος μήνα ( σε περίπτωση μηνιαίας συνδρομής) από την ημερομηνία που θα προβληθεί η αξίωση αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα καθίσταται υπεύθυνος ένας από τους συμβαλλόμενους ή οποιοδήποτε συσχετιζόμενο με την Υπηρεσία μέρος για τυχόν ζημίες που απορρέουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση της Υπηρεσίας (απώλεια δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών οφελών), ανεξαρτήτως της αιτίας που έχει προκαλέσει τη ζημία. Η topsoft δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν απώλεια δεδομένων, ακούσια αποκάλυψη, φθορά ή διαγραφή του περιεχομένου των στοιχείων του Συνδρομητή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβες ή ζημίες υποστεί ως συνέπεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής θα έχει μόνον το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό.

10. Αποζημίωση

Ο Συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύει τη topsoft έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με (1) παραβίαση των όρων του Συμφωνητικού , (2) τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή, (3) οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσία πωλείται ή διαφημίζεται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από το Συνδρομητή, (4) τυχόν δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του Συνδρομητή, (5) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου σχετικά με τα στοιχεία του Συνδρομητή, σχετιζόμενη με παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή δημοσιότητας. Η topsoft θα υπερασπιστεί, αποζημιώσει και προστατεύσει το Συνδρομητή από και έναντι τυχόν απαιτήσεων και υποχρεώσεων που σχετίζονται ή προκύπτουν από ενέργειες τρίτων κατά του Συνδρομητή, εξαιτίας της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους της topsoft, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (1) θα ενημερώσει άμεσα τη topsoft για σχετικές απαιτήσεις ή αξιώσεις, (2) θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και την απαραίτητη υποστήριξη στην topsoft για την υπεράσπισή της έναντι της απαίτησης ή αξίωσης, (3) θα παραχωρήσει στην topsoft τον αποκλειστικό έλεγχο του χειρισμού για την υπεράσπισή της έναντι οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης ή αξίωσης, (4) δεν θα έχει ήδη συμβιβαστεί ή ικανοποιήσει την απαίτηση ή την αξίωση αυτή.

11. α) Αποθήκευση δεδομένων

Η αποθήκευση δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον Η/Υ του Συνδρομητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείρηση τους και, η topsoft δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των δεδομένων.

11. β) Αποθήκευση δεδομένων γίνετε στον server της topsoft στα φορολογικά στοιχεία του πελάτη καθώς της τρέχουσας έκδοσης που έχει ο εκάστοτε πελάτης και την τελευταία ημερομηνία εισαγωγής στο πρόγραμμα.

12. Συμφωνητικό για το Επίπεδο Λειτουργίας Υπηρεσίας (‘Service Level Agreement’)

Γενικά: Το παρόν Συμφωνητικό καλύπτει το ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας προς το Συνδρομητή και των τυχόν συμπληρωματικών υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στη Φόρμα Εγγραφής. Η περιγραφή της Υπηρεσίας θα τροποποιείται περιοδικά βάσει των νεώτερων εκδόσεων του λογισμικού. Είναι ευθύνη του Συνδρομητή η παρακολούθηση της περιγραφής (δυνατοτήτων) της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να αναφέρει τυχόν διαφορές μεταξύ της περιγραφής της Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας αυτής καθεαυτής το συντομότερο δυνατόν. Η topsoft θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό 99% (μέσο όρο ανά μήνα). Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με βάση τους υπόλοιπους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Οι όροι του Συμφωνητικού μπορούν να αλλάζουν περιοδικά και η topsoft θα μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή, γεγονός που δεν απαλλάσσει το Συνδρομητή από την υποχρέωση να ενημερώνεται τακτικά για τους ισχύοντες όρους του Συμφωνητικού. Η topsoft θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι ενημερώσεις της Υπηρεσία να είναι προσβάσιμες μέσω του Internet. Επειδή οι αναβαθμίσεις παρέχονται μέσω του Internet και επομένως υπόκεινται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του Internet και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η topsoft δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, προβλήματα παράδοσης ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τέτοια προβλήματα.

12.1. Ασφάλεια

Τα δεδομένα του Συνδρομητή ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο και διαχειρίζονται από αυτόν. Η Topsoft δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του Συνδρομητή, παρά μόνον για φορολογικούς σκοπούς και όπου αυτά είναι άκρως απαραίτητα, και να μην τα διαθέσει ή αποκαλύψει σε τρίτον. Η Topsoft διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων του Συνδρομητή χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές προστασίας δεδομένων, όπως προστασία των κωδικών ασφαλείας και ‘data encryption’. Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, η Topsoft προτρέπει τον Συνδρομητή να εκτελεί τακτική και προγραμματισμένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Τα δεδομένα του Συνδρομητή αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του Η/Υ του Συνδρομητή.

12.2. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης

Η topsoft παρέχει επίσης στο Συνδρομητή υπηρεσίες υποστήριξης. Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται προκειμένου να αποκατασταθεί το επίπεδο λειτουργίας της εγκατάστασης στη μορφή που είχε πριν προκύψει το πρόβλημα. Αυτές περιλαμβάνουν ακόμη την παροχή διευκρινήσεων σχετικών με τις υπηρεσίες και την υποδοχή τυχόν προβλημάτων ή βλαβών σχετικών με την Υπηρεσία. Οι υπηρεσίες αυτές, αναλόγως με την περίπτωση, είτε είναι ενσωματωμένες στην Υπηρεσία είτε παρέχονται με τη σύναψη διαφορετικής σύμβασης. Με οποιοδήποτε τύπο συνδρομής παρέχεται Τηλεφωνική Υποστήριξη, “live chat” μέσω της ιστοσελίδας www.e-timologia.gr και μέσω αποστολής e-mail στην στη διεύθυνση info@topsoft.gr . Η topsoft θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή των προβλημάτων των σχετικών με την Υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Υπηρεσίας με υπαιτιότητα της topsoft εξαιτίας πλήρους κατάρρευσης του συστήματος, ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί σχετικά με οποιοδήποτε μέσο είναι δυνατόν.

12.3. Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση στη χρήση των εφαρμογών της Υπηρεσίας, την επίλυση αποριών σχετικών με τη χρήση, την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων αλλά και για την καθοδήγηση στην ολοκλήρωση διαδικασιών, η topsoft διαθέτει στο Συνδρομητή διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από μακριά και οποιαδήποτε στιγμή. Εκπαίδευση σε αίθουσα παρέχεται, με πρόσθετη χρέωση, από τη topsoft, τους συνεργάτες της και συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

13. Προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy)

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής κύριους λόγους:

 • Για την παροχή κωδικού λογαριασμού (account code) και password για τη δωρεάν δοκιμαστική χρήση ορισμένων υπηρεσιών
 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία
 • Για να σας υπενθυμίσουμε τον κωδικό σας ή να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε καινούργιο
 • Για να σας ενημερώνουμε για πιθανές διακοπές στην υπηρεσία, αναβαθμίσεις, ειδικές προσφορές, νέες δυνατότητες.
 • Για να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη απ’ όλες τις σελίδες της πλατφόρμας, καταγράφουμε τα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης. Η topsoft θα παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, μόνο εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή καλή τη πίστη (α) προκειμένου να συμμορφωθεί σε αντίστοιχα διατάγματα ή νομικές διαδικασίες (β) να προστατεύσει τα εμπορικά της συμφέροντα και τα πνευματικά της δικαιώματα που αφορούν στις υπηρεσίες της και το site και (γ) να δράσει σε έκτακτες περιπτώσεις προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χειριστών των υπηρεσιών της, των χειριστών του site ή του κοινού. Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων Όταν κάνετε εγγραφή ως συνδρομητής μίας υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, η topsoft δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά με οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά σας, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Η topsoft διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει περιοδικά emails ενημερώνοντας σας για τεχνικά ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε κάνει συνδρομή. Εσείς έχετε την επιλογή να μην είστε αποδέκτης αυτών των emails.

14. Καταγγελία του Συμφωνητικού

Η topsoft διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης της εφαρμογής. Αν ο Συνδρομητής παραβεί τους όρους των άρθρων 5 ή 6 του παρόντος Συμφωνητικού, η topsoft διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό ή/ και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς ειδική ενημέρωση προς το Συνδρομητή. Εάν ο Συνδρομητής παραβιάσει οποιονδήποτε άλλον όρο του παρόντος Συμφωνητικού, η topsoft μπορεί είτε να του απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης είτε να καταγγείλει το Συμφωνητικό ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία, μετά από έγγραφη όχληση του Συνδρομητή 15 ημέρες πριν τη διακοπή. Στην περίπτωση αυτή, η topsoft δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Συνδρομητή ή τρίτου για τη διακοπή της Υπηρεσίας. Η καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές. Η topsoft διατηρεί το δικαίωμα, μετά την πάροδο των 30 ημερών ή περισσότερο από την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη του παρόντος Συμφωνητικού, να διαγράψει τα στοιχεία του Συνδρομητή από το σύστημά της. Οι όροι των άρθρων 1, 6, 7, 9, 10, 14 και 15 θα επιβιώσουν της καταγγελίας ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης ή λήξης του παρόντος Συμφωνητικού.

15. Διάφορα

 • Ο Συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με εξαγωγές και να μη μεταβιβάζει, μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης ή με άλλον τρόπο, στοιχεία ή λογισμικό που υπόκειται σε περιορισμούς προς προορισμούς απαγορευμένους βάσει της νομοθεσίας, χωρίς νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής.
 • Το παρόν Συμφωνητικό δεν υποδηλώνει την δημιουργία οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης ή συνεργασίας, όπως, ενδεικτικά, αντιπροσωπείας, εργασιακής σχέσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχετικής συνεργασίας ή σχέσης μεταξύ του Συνδρομητή και της topsoft πέραν αυτής που ορίζεται στη Φόρμα Εγγραφής.
 • Μη μεταβίβαση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή που προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό δεν μπορούν να μεταβιβαστούν προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της topsoft
 • Εάν κάποιος όρος του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί μη σύννομος ή ανίσχυρος, θα πρέπει να τροποποιηθεί ή θα διαγραφεί αναλόγως. Οι υπόλοιποι όροι του Συμφωνητικού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
 • Δωσιδικία. Το παρόν Συμφωνητικό υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
 • Ανωτέρα βία. Τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα (πλην των οικονομικών υποχρεώσεων) λόγω αποδεδειγμένου γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν θα συνιστά λόγο καταγγελίας του Συμφωνητικού.
 • Συνολική συμφωνία. Το κείμενο αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε έγγραφης ή προφορικής προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης ή διαπραγμάτευσης μεταξύ τους. Το παρόν Συμφωνητικό επιτρέπεται να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως.
 • Επικοινωνία. Όλα τα έγγραφα ή τα γραπτά κείμενα που επιτρέπονται ή απαιτούνται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού θα αποστέλλονται μέσω email, fax, αλληλογραφία (εξπρές ή συστημένη), στις αντίστοιχες διευθύνσεις που έχουν γνωστοποιηθεί πιο πρόσφατα.
 • Για τυχόν απορίες με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας στα επίσημα Email info@topsoft.gr (Τεχνική υποστήριξη) ή info@topsoft.gr(για γενικές πληροφορίες)
Scroll to Top